ĐẠM CÀ MAU

ĐẠM CÀ MAU

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Là nhà sản xuất, kinh doanh phân bón trên nền tảng công nghiệp hóa dầu phục vụ nông nghiệp, cung cấp các giải pháp về dinh dưỡng cho cây trồng, góp phần thay đổi nền nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, thân thiện môi trường, đảm bảo lợi ích hài hòa cho Chủ Sở hữu, khách hàng, người lao động và doanh nghiệp.

Đạm cà mau triển khai các phân hệ sau: 

- Giai đoạn 1: Triển khai các phân hệ như sau:

  + FI: Kế toán tài chính

  + CO: Kế toán quản trị

  + MM: Quản lý mua hàng và kho

  + SD: Quản lý bán hàng

  + PP: Quản lý sản xuất

- Giai đoạn 2: triển khai các phân hệ như sau:

  + BIBO: Hệ thống báo cáo quản trị thông minh.

  + BPC:  Lập kế hoạch và Hợp nhất báo cáo tài chính.